пр. Червоної Калини, 68

Медичні послуги, які надаються в рамках первинної медичної допомоги у закладі

ОПИС МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ,

ЯКІ НАДАЮТЬСЯ В РАМКАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ЗА ДОГОВОРОМ ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних (під час вагітності) станів.
 3. Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
 6. Проведення наступних лабораторних досліджень:
  1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  2. загальний аналіз сечі;
  3. глюкоза крові;
  4. загальний холестерин;
  5. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.
 7. Проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 за умови наявності тест-системи у закладі.
 8. Проведення вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень.
 9. Проведення забору зразків матеріалу для тестування у пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID - 19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 за місцем надання послуги або виїзд до осіб, скерованих на тестування.
 10. Зберігання і транспортування зразків матеріалу для тестування відповідно до галузевих стандартів.
 11. Ознайомлення осіб із карантинними заходами і важливістю самоізоляції.
 12. Лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 під час самостійного звернення пацієнта до лікаря, який надає ПМД, незалежно від наявності у пацієнта поданої декларації про вибір лікаря.
 13. Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування.
 14. Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу.
 15. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 16. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
 17. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 18. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
 19. Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров'я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.
 20. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
 21. Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження МСЕК, а також лікарських свідоцтв про смерть.
 22. Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом ГРХ COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2.
2594 переглядів